اموزش ساخت در بازکن کارتی

49000 تومان 29000 تومان

از پروژه در بازکن کارتی می توان برای باز و بسته کردن انواع در ها و هر گونه وسایل برقی توسط تگ های کارتی یا سویچی استفاده کرد .